Avís legal

Identitat dels editors i informació legalment exigible

El domini carrer.cat és titularitat de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb), amb NIF: G08508186. L’entitat està inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 14 de la secció segona de la demarcació de Barcelona.

Les nostres dades de contacte són: carrer d’Obradors, 6-10; telèfon: +34 93 412 76 00, extensions 2008 i 2009; i correu electrònic: carrer@favb.cat.

Responsabilitat dels continguts i ús

Les persones usuàries adopten el compromís de fer un ús correcte dels serveis i continguts del lloc web, obligant-se a no danyar, canviar o modificar, en cap cas, el codi, les dades o els documents d’aquest, ni tampoc introduir en el sistema cap mena de programari maliciós o dispositius que puguin alterar el servidor ni els mitjans de protecció i seguretat.

El responsable del lloc web ha adoptat les mesures de seguretat adients, segons l’estat actual de la tècnica, per garantir el seu funcionament correcte i evitar la generació de danys a les persones usuàries.

L’editor de Carrer no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que es puguin generar a la persona usuària per virus informàtics, interferències, interrupcions, omissions, avaries, desconnexions, indisponibilitat del sistema o qualsevol altre comportament anòmal del lloc web.

Els administradors del lloc web podran, en qualsevol moment i sense previ avís, suspendre temporalment l’accés per efectuar les modificacions i millores que estimin convenient i procedir al seu manteniment.

Tots els continguts publicats, llevat que s’indiqui el contrari, es distribueixen amb la llicència pública Creative Commons CC BY 4.0. Tot i això, ni els editors, ni el personal adscrit a Carrer ni cap dels seus col·laboradors assumirà cap responsabilitat derivada o que se’n pugui derivar de la utilització per part de les persones usuàries dels continguts i informacions que constin al lloc web.

En aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la reutilització dels continguts sobre la gestió de l’entitat és lliure i no està subjecta a restriccions, sempre que no s’alteri el contingut de la informació reutilitzada ni es desnaturalitzi el sentit, i se citi la font de les dades i la data de la darrera actualització.

Barcelona, juliol de 2023