Llicència CC BY-NC 4.0

Compartir i adaptar el contingut, però atribuint-lo

Les peces informatives de Carrer, llevat que s’indiqui expressament el contrari, es distribueixen mitjançant la llicència pública Creative Commons CC BY-NC 4.0. A grans trets, està permès copiar i redistribuir el material periodístic publicat en aquest lloc web, amb l’excepció de finalitats comercials. També és possible adaptar-lo, reestructurant-ne els textos, transformant-los i construint noves peces, amb la mateixa limitació. Una altra condició per dur a terme aquesta adaptació i redistribució és l’atribució de manera adequada de l’autoria del producte informatiu de Carrer.

L’atribució es fa indicant expressament el nom de l’autor i del mitjà i de les parts que originalment ja s’han atribuït a altres creadors, reconeixent explícitament el tipus de llicència en ús i proporcionant un enllaç a l’URL original de Carrer. En cas que s’hagin dut a terme modificacions o si s’han produït obres derivades, cal indicar-les expressament.

El contingut redistribuït o adaptat s’ha de publicar, en qualsevol cas, sense que els receptors puguin entendre que el resultat final té el suport o l’acceptació per part de Carrer.

Barcelona, juliol de 2023