Protecció de dades

Política de privacitat que apliquem a ‘Carrer’

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, el responsable del tractament de la informació recollida per mitjà dels formularis carrer.cat és la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb), identificada en l’Avís Legal.

Finalitat i terminis

La informació facilitada per l’usuari té per objecte l’establiment d’un canal de col·laboració entre aquest i l’editora de Carrer. Sense la informació personal i, si s’escau, bancària, seria impossible assolir aquest objectiu.

També servirà per informar del llançament de nous números de la revista i d’altres activitats obertes relacionades amb aquesta que puguin ser d’interès de l’usuari.

En cas que les dades facilitades es volguessin emprar per a altres finalitats, s’informarà la persona interessada demanant el seu consentiment.

A l’efecte de complir el principi establert a l’article 5.1 lletra d) del Reglament 2016/679, la persona que facilita les dades garanteix que les mateixes són veraces, exactes i actuals, responsabilitzant-se de qualsevol inexactitud que pogués existir i obligant-se a comunicar al Responsable de Tractament qualsevol modificació que es pogués produir, a la menor brevetat possible, per tal de donar compliment a les finalitats establertes en aquesta política de privacitat.

Durada

Les dades personals proporcionades es conservaran sempre que la relació entre Carrer i la persona interessada sigui vigent. Finalitzada aquesta, les dades personals no es cancel·laran fins que la persona interessada —o la seva representació legal— exerceixi el dret de supressió reconegut en aquesta política de privacitat.

Legitimació, cessió i drets

La base legal de la legitimació pel tractament de les dades facilitades a Carrer és el consentiment exprés de la persona interessada.

Les dades facilitades no seran cedides a terceres persones, llevat d’obligació legal o consentiment exprés.

Qualsevol persona —o el seu representant legal— pot exercitar davant l’editor de Carrer els següents drets que li són reconeguts per la normativa de protecció de dades, que seguidament s’indiquen.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, la persona afectada podrà remetre una sol·licitud a l’entitat, a l’adreça indicada a l’Avís Legal o bé a través d’un correu electrònic a: favb@favb.cat. En aquesta sol·licitud, la persona haurà d’acreditar la seva identitat, sigui amb el seu DNI o el NIE, corresponent.

Igualment, si es consideressin vulnerats els seus drets, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, amb domicili a 28001 – Madrid, carrer Jorge Juan, 6 —més informació a www.agpd.es—.

Dret d’accés

Dret a conèixer si Favb està tractant o no les seves dades personals. En cas afirmatiu, Favb ha de proporcionar la informació relativa a les dades, destinataris, finalitats, categories de les dades, i també el possible exercici dels drets que li corresponguin.

Dret a la portabilitat

Dret de la persona afectada —o els seus representants legals— a rebre una còpia de les dades en possessió de Favb en format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica; que els podrà transmetre a un altre responsable.

Dret de rectificació

Dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes o a completar les dades errònies.

Dret de supressió

Dret de la persona interessada a aconseguir la supressió, sense dilacions, de les seves dades personals quan, entre altres causes, ho sol·liciti la persona afectada.

Dret d’oposició

Dret de la persona interessada a què les seves dades no siguin tractades o que se cessi en el seu tractament de les dades facilitades.

Dret de limitació

Dret de la persona afectada a què les seves dades siguin tractades únicament amb una finalitat concreta.