Alfons López Carrete

Tots els articles

  • Cal més valentia en la lluita per la millora del medi ambient

    Cal més valentia en la lluita per la millora del medi ambient

    Per a l’anàlisi dels dos primers anys de l’actual govern municipal en termes ambientals cal tenir en compte tres premisses: la primera és la importància de tractar les temàtiques ambientals des d’una coherència global, ja que de forma aïllada o a curt termini les intervencions en matèria de medi ambient perden congruència. La segona és…